Skip to main content
Open een rekening

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care Investment Services B.V. (hierna: Care IS) streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Care IS kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

Care IS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie. Ook aanvaardt Care IS geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade door tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Care IS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Care IS geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Internet is niet altijd een volledig stabiel communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Care IS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen, apparatuur of andere oorzaken waardoor er geen, beperkt of vertraagd gebruik kan worden gemaakt van de website of verbonden faciliteiten van Care IS of derden. Ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Care IS of derden worden beheerd.

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

De informatie op deze website

De door Care IS op de website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies. De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze website moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Copyright

Care IS behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Care IS dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve na uitdrukkelijke toestemming van Care IS en voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.