Wijzigingen in uw beleggingsportefeuille en beheerovereenkomst

Wijzigingen in uw beleggingsportefeuille en beheerovereenkomst

Maandag 22 november 2021 hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in uw beleggingsportefeuille. In dit nieuwsbericht gaan we uitgebreid in op deze wijzigingen.

Achtergrond

Bij Care IS zijn we dagelijks bezig met het volgen van de financiële markten, het zoeken naar nieuwe beleggingsoplossingen en het optimaliseren van uw beleggingsportefeuille. De afgelopen periode hebben wij vastgesteld dat de Care IS portefeuille op een aantal punten kan worden verbeterd. 

Onderdeel van deze verbetering is de verduurzaming van uw beleggingen. Care IS vermogensbeheer is van mening dat duurzaam beleggen op lange termijn bijdraagt aan een betere rendement-risicoverhouding. Onderzoek toont aan dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen een beter operationeel beleid voeren en een lagere blootstelling hebben aan klimaatrisico’s. Ook dragen wij door duurzaam te beleggen graag bij aan een betere wereld voor de volgende generatie.

Om transactiekosten zoveel mogelijk te beperken, combineren we meerdere verbeteringen nu in één transactiemoment. Hierdoor kunnen wij gereduceerde transactietarieven bedingen bij BinckBank.

De omvang van de wijzigingen is deze keer groot. De meeste huidige fondsen en ETF’s worden vervangen. Ook wordt de standaardverdeling per risicoprofiel aangepast. In dit bericht gaan wij gedetailleerd in op de gemaakte wijzigingen.

Wijziging binnen beleggingscategorieën

Onderdeel van de wijziging is de verkoop van de beleggingen in high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen en smallcap-aandelen.

Verkoop high yield obligaties

Binnen de risicoprofielen Defensief, Neutraal en Offensief hebben we high yield obligaties verkocht. Dit zijn Europese bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid en daardoor een hoger verwacht rendement. Kort nadat wij high yield obligaties opnamen in onze portefeuilles (oktober 2020) stegen deze obligatiekoersen sterk. Inmiddels is ons vooruitzicht voor de rendement-risicoverhouding van high yield obligaties verslechterd. Daarom hebben we besloten om deze obligaties te verkopen.

Verkoop staatsobligaties opkomende landen

Een aantal jaar geleden hebben we de beleggingscategorie ‘obligaties opkomende markten’ toegevoegd. Reden hiervoor was het spreidingsvoordeel dat deze obligaties kunnen toevoegen. De laatste tijd is ons optimisme over de vooruitzichten van opkomende staatsobligaties afgenomen. Hieraan ten grondslag liggen zowel korte- als langetermijntrends. Omdat wij efficiëntere manieren zien om de portefeuille in te richten, hebben wij besloten om deze posities te verkopen.

Verkopen aandelen smallcap

Binnen de beleggingscategorie aandelen zijn de smallcap-aandelen verkocht. Smallcap-aandelen zijn een subcategorie die vallen onder de beleggingscategorie aandelen ontwikkelde landen. Belangrijkste reden voor de verkoop is dat deze aandelen niet langer voldoen aan onze aangescherpte duurzaamheidscriteria.

Vervanging bestaande beleggingstitels

Binnen de resterende beleggingscategorieën zijn veel bestaande fondsen/ETF’s vervangen door alternatieven. Een belangrijke reden hiervoor is de nadruk op duurzaam beleggen. Care IS vermogensbeheer is van mening dat duurzaam beleggen op lange termijn bijdraagt aan een betere rendement-risicoverhouding. Onderzoek toont aan dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen een beter operationeel beleid voeren en een lagere blootstelling hebben aan klimaatrisico’s.

Wij beoordelen nieuwe fondsen en ETF’s op zogenaamde ESG-kenmerken. Dit zijn kenmerken op het gebied van Milieu (Environmental), Maatschappij (Social) en Bestuur (Governance). Staatsobligaties worden beoordeeld op basis van de Sustainable Development Goals. Na deze wijzigingen is de Care IS portefeuille volledig duurzaam belegd.

Aanpassing standaardverdeling

Onderdeel van de gemaakte aanpassingen is een gewijzigde standaardverdeling van de risicoprofielen. Deze wijziging is merkbaar in de eerder genoemde verkoop van high yield obligaties, obligaties opkomende landen en smallcap-aandelen. Daarnaast verandert de verhouding aandelen/obligaties en de verhouding staats-/bedrijfsobligaties. Deze wijzigingen zijn ook van invloed op de bandbreedtes. De bandbreedtes geven aan in hoeverre de beleggingscategorieën mogen variëren qua gewichtsverdeling.

Verhouding aandelen/obligaties

Besloten is om de allocatie naar obligaties te verlagen ten gunste van aandelen. De laatste jaren is de kapitaalmarktrente steeds verder gedaald. Dit was gunstig voor obligatiekoersen, maar het verwachte rendement is hierdoor gedaald. Het renterisico van obligaties is daarentegen niet gedaald. Deze afname van de rendement-risicoverhouding is een belangrijke reden voor ons om de allocatie naar obligaties te verlagen en die van aandelen te verhogen. Resultaat is dat zowel het verwachte risico als het verwachte rendement van onze profielen is gestegen.

Verhouding staats- en bedrijfsobligaties

Binnen de risicoprofielen Offensief en Zeer Offensief worden – net als bij de overige profielen – obligaties gelijk verdeeld over staats- en bedrijfsobligaties. Hierdoor neemt het renterisico binnen de obligatieportefeuilles af ten gunste van het kredietrisico.

Standaardverdeling en bandbreedtes per risicoprofiel

Bovengenoemde aanpassingen zorgen voor een wijziging van de standaardverdeling binnen de verschillende risicoprofielen. Daarnaast hebben we de bandbreedtes van de beleggingscategorieën aangepast. In onderstaande tabel zijn de nieuwe standaardverdeling en bandbreedtes per risicoprofiel opgenomen. 

Wijzigingen in uw beleggingsportefeuille en beheerovereenkomst

Voor alle nieuwe Risicoprofielen geldt:

  • In de praktijk wordt circa 1% van het vermogen op de geldrekening (liquiditeiten) aangehouden voor het betalen van kosten en als marge bij de uitvoering van transacties. 
  • De beleggingscategorie obligaties bestaat standaard voor 50% uit staatsobligaties en voor 50% uit bedrijfsobligaties. Deze verdeling kan variëren.
  • De beleggingscategorie aandelen bestaat standaard voor 90% uit aandelen uit ontwikkelde landen en voor 10% uit aandelen uit opkomende landen. Deze verdeling kan variëren.

Aanpassing in de beheerovereenkomst

Omdat de standaardverdeling onderdeel is van de beheerovereenkomst, hebben wij de beheerovereenkomst aangepast. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de beheerovereenkomst. Deze wijzigingen verbeteren de leesbaarheid, zonder dat de strekking of uw rechtspositie wijzigt.

Overzicht vervangen beleggingstitels

In onderstaande tabel is te zien welke beleggingstitels zijn vervangen en welke beleggingstitels nieuw in de portefeuille zijn opgenomen.

Wijzigingen in uw beleggingsportefeuille en beheerovereenkomst

Uitgebreide informatie van de verschillende beleggingsinstrumenten vindt u in het document Informatie beleggingstitels Care IS.

Uitvoering

Voor het uitvoeren van deze transacties hebben wij met BinckBank gereduceerde tarieven afgesproken. De variabele kosten zijn verlaagd, de vaste kosten worden niet in rekening gebracht en ook het minimumbedrag is vervallen. De gemiddelde doorlopende kosten van de totale beleggingsportefeuille zijn gelijk gebleven.

De orders worden vandaag en morgen naar de beurs verstuurd. De daadwerkelijke uitvoering en afwikkeling duurt een aantal werkdagen. Begin volgende week zijn alle transacties verwerkt en zijn de wijzigingen zichtbaar in uw inlogomgeving. 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze medewerkers of uw contactpersoon bij Care IS. Wij zijn te bereiken op 0299-720961 of info@care-is.nl.


Deel via social media: